ส่งมอบชุด Hardware in loop : OPAL RT ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายอัจฉริยะไมโครกริด ระหว่างวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร และ บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชัน จำกัด

ส่งมอบชุด Hardward in loop : OPAL RT มีความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายอัจฉริยะไมโครกริด ระหว่างวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร และ บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชัน จำกัด ขอขอบคุณ รศ.ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และ รศ.ดร.ศักดา สมกุล
#SGtech #OpalRT #SmartGrid #MicroGrid #PTScombination