ขอแสดงยินดีกับ รศ.ดร.ธวัช สุริวงษ์ และ ผศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ สังกัด SGtech ที่ได้รับการสนับสนุนทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอแสดงยินดีกับ รศ.ดร.ธวัช สุริวงษ์ และ ผศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ที่ได้รับการสนับสนุนทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 และขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน
ที่มา :DRI Naresuan University