วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการรับรองสถานะเป็นหน่วยทดสอบ ตรวจสอบและรับรองผลการทดสอบ ของหน่วยตรวจสอบและรับรองผลการทดสอบอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่การไฟฟ้านครหลวงยอมรับ

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการรับรองสถานะเป็นหน่วยทดสอบ ตรวจสอบและรับรองผลการทดสอบ ของหน่วยตรวจสอบและรับรองผลการทดสอบอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่การไฟฟ้านครหลวงยอมรับ