วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง ขอบข่ายความต้องการพลังงาน และการจ่ายพลังงาน ระบบงานการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (ISO 14064-2:2006)

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทย

ที่ได้รับการรับรองขอบข่ายความต้องการพลังงาน และการแจกจ่ายพลังงาน ระบบงานการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (ISO 14064-2:2006) ตามแนวทาง การตรวจสอบและทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทยขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ในขอบข่าย

  • ความต้องการพลังงาน (Energy demand)
  • การจ่ายพลังงาน (Energy distribution)
  • พลังงานอุตสาหกรรม (Energy industries)