วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้เข้ารับรางวัล หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณด้านการวิจัยสูงที่สุด อันดับที่ 2

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณด้านการวิจัยสูงที่สุด  อันดับที่ 2 รางวัลเชิดชูเกียรติด้านวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีพุทธศักราช 2564  ประเภทหน่วยงานกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี