พิธีวางเสาเอกอาคาร​ ASIM (ASEAN Smart Grid Simulator)​ ภายใน SGtech

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ​เป็นประธานในพิธีวางเสาเอกอาคาร​ ASIM (ASEAN Smart Grid Simulator)​ ภายใน SGtech​ ร่วมด้วย รศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ รวมถึงบุคลากรวิทยาลัยฯเข้าร่วมพิธีด้วย