ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ SGtech ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ SGtech ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าเยี่ยมชม NU Smart City ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี