ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกท่าน
Congratulation on Graduation, the Commencement Ceremony of Naresuan University for Academic Year 2019
#weareSGtech