วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 15 ธ.ค.63 SGtech ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้าศึกษาดูงาน โดยมี
-รศ.ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร ผอ.SGtech เป็นผู้กล่าวต้อนรับ
-รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผอ.APST บรรยายโครงสร้างการดำเนินงานของSGtech และ APST
-ดร.ยอดธง เม่นสิน รอง ผอ.ฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ บรรยายเรื่องสมาร์ตกริด
-ดร.บงกช ประสิทธิ์ นักวิจัย พาเดินเยี่ยมชมภายในวิทยาลัย