ทีมผู้ตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ(VVB) จากSGtech เข้าทวนสอบโครงการ T-VER ณ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ทีมผู้ตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ(VVB) จากSGtech เข้าทวนสอบโครงการ T-VER ณ
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช