สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริด หัวข้อเรื่อง “รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้านระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)”

17 พ.ย. 63 : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริด ครั้งที่ 3 หัวข้อเรื่อง “รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้านระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)” ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ให้แก่ บุคลากรภายในกระทรวงพลังงานและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยได้รับเกียรติจากทีมอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีหัวข้อย่อย ดังนี้
– รูปแบบธุรกิจและการเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition)
– กรอบแนวคิดระบบกักเก็บพลังงาน รูปแบบการใช้งานหรือบริการของระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ในโครงข่ายไฟฟ้า
– การดำเนินงานและรูปแบบธุรกิจของ BESS ในต่างประเทศ และกรอบแนวคิดการใช้งานในโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทย