สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริด หัวข้อเรื่อง “รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้าน Microgrid และ Prosumer”

12 พ.ย. 63 : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริด หัวข้อเรื่อง “รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้าน Microgrid และ Prosumer” ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ให้แก่ บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากทีมอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีหัวข้อย่อย ดังนี้
– กรอบแนวคิด/นิยาม Microgrid & Prosumer
– โครงสร้างกิจการไฟฟ้า เมื่อเทียบเคียงกันระหว่างระบบของ EU, USA และประเทศไทย
– รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้าน Microgrid & Prosumer ในต่างประเทศ
– ข้อจำกัด และข้อควรระวังในการปรับใช้กับระบบของไทย