พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการ ระหว่าง “มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สถาบันไทยใส่ใจเพื่อสังคม”

                อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการ ระหว่าง “มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สถาบันไทยใส่ใจเพื่อสังคม” ในวันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ  ห้อง 901 – 902 โรงแรม Park Hyatt Bangkok กรุงเทพมหานคร

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพันธมิตรความร่วมมือในการวิจัยและวิชาการเพื่อพัฒนาโครงการนำร่องต้นแบบนวัตกรรม NU SMART CITY มหาวิทยาลัยนเรศวร  และสามารถนำผลงานวิจัยและวิชาการจากโครงการสาธิตการใช้งานจริงในพื้นที่วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU SMART CITY) ให้พึ่งพาตนเองได้ รวมถึงเป็นศูนย์ฝึกอบรมถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติใช้งานจริง Startup ในเชิงธุรกิจ และอุตสาหกรรม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ ตลอดจเพื่อให้โครงการนำร่องต้นแบบนวัตกรรม NU SMART CITY มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและวิชาการให้กับอาจารย์ นิสิต นักศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยนเรศวรและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง