อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิด “คลินิกการแพทย์แผนไทย” เพื่อพัฒนาให้เป็นต้นแบบการดูแลและรักษาสุขภาพแบบองค์รวม เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและวิชาการ ให้กับอาจารย์ นิสิตและนักศึกษา ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิด “คลินิกการแพทย์แผนไทย” เพื่อพัฒนาให้เป็นต้นแบบการดูแลและรักษาสุขภาพแบบองค์รวม เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและวิชาการ ให้กับอาจารย์ นิสิตและนักศึกษา ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และการสาธารณสุข ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพ และมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกัน สืบสานการใช้ภูมิปัญญาของไทยด้านสมุนไพร เพื่อรักษาและป้องกันโรค การใช้ตำหรับสมุนไพรไทย ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสมุนไพร พัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง Startup ในเชิงธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชุมชน ภายใต้โครงการนำร่องต้นแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ใน NU SMART CITY มหาวิทยาลัยนเรศวร

Cr. ประชาสัมพันธ์กลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร