อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฏ์ มณีโชติ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “Thailand Smart City Week 2020” และรับมอบใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

                         เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสามาร์ตกริดเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานสมาร์ทซิตี้ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “Thailand Smart City Week 2020” และรับมอบใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ มิตรทาวน์ฮอลล์ 1 ชั้น 5 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร

                         โดยท่านอธิการบดีได้รับมอบใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ “NU Smart City” จากนายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็น 1 ใน 13 พื้นที่ที่ได้รับคัดเลือก โดยมีวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

                         ภายในงานจัดแสดงเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในรูปแบบ Real Digital Event พร้อมแนวคิด REAL Solutions for REAL People in the REAL Smart Cities เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะระดับโลก พร้อมสานต่อการพัฒนาเครือข่ายเมืองอัจฉริยะต่อไป