รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย (SGTech) ได้บรรยายให้ความรู้เชิงเทคนิคในการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และให้ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจระดับเบื้องต้น ในงานสัมมนาออนไลน์ “พลังงานอัจฉริยะเพื่อการเกษตร” ทางออกสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโครงการด้านพลังงาน ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGCP-Energy) ร่วมกับเครือข่ายจากสำนักงานพลังงานจังหวัด สังกัดกระทรวงพลังงาน

“พลังงานอัจฉริยะเพื่อการเกษตร” สัมมนาออนไลน์ ทางออกสู่ก […]

บุคลากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ได้เข้าฝึกอบรมที่ SGtech เรื่อง เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์เซลล์สุริยะแบบเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า และร่วมประกอบ ทดสอบ และตรวจรับอินเวอร์เตอร์ ภายใต้โครงการวิจัย“การพัฒนาอินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสแบบเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าพิกัดกำลัง 5 kW สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาภาคประชาชนที่ใช้อุปกรณ์ IGBTs และ SiC MOSFETs”

บุคลากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ได้เข้าฝึ […]

1 2 3