รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย (SGTech) ได้บรรยายให้ความรู้เชิงเทคนิคในการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และให้ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจระดับเบื้องต้น ในงานสัมมนาออนไลน์ “พลังงานอัจฉริยะเพื่อการเกษตร” ทางออกสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโครงการด้านพลังงาน ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGCP-Energy) ร่วมกับเครือข่ายจากสำนักงานพลังงานจังหวัด สังกัดกระทรวงพลังงาน

“พลังงานอัจฉริยะเพื่อการเกษตร” สัมมนาออนไลน์ ทางออกสู่ก […]

1 2 3 8